१४. केही नालिश उजूरीहरूको सम्बन्धमा प्रतिबन्ध

१४. केही नालिश उजूरीहरूको सम्बन्धमा प्रतिबन्ध

कुनै व्यक्तिले जमिनमाथि कुनै उचाईमा कसैको जायजेथा माथिबाट कुनै वायुयानको उडान गरेकोमा बतास, मौसम र अरू परिस्थितिको विचारले त्यस्तो जडान गर्नु मनासिव रहेछ भने यस्तो उडान गरेको कारणले वा त्यस्तो उडानबाट भएको साधारण दुर्घटनाको कारणले मात्र निजले अर्काको जायजेथामा अनाधिकार प्रवेश ग¥यो वा कसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट हानी नोक्सानी ग¥यो भनी कुनै देवानी मुद्दा चल्न सक्दैन ।