१५. सद्भावनाले गरेकोमा बचाउ

१५. सद्भावनाले गरेकोमा बचाउ

यो ऐन अन्तर्गत गरेको भनी सम्झी सद्भावनाले गरेको कुनै कामको निमित्त कुनै व्यक्ति उपर नालिश उजूरी लाग्न वा अरू कुनै कानूनी कारवाही चल्न सक्दैन ।