जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

लालमोहर सदर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१७।८।२९ २०१७।९।२८
संशोधन गर्ने ऐन लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२०।११।१६
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
३. “जलचर संरक्षण (पहिलो संशोधन ऐन, २०५५ २०५५।१०।७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३
६. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन
र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।६।३०

जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्नु वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैंठौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।