३क. फीस ल्याडर तथा संरचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने

३क. फीस ल्याडर तथा संरचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने

अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फीस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन हुँदैन