११. स्थानीय अधिकारीको अधिकार

११. स्थानीय अधिकारीको अधिकार

यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाई गर्दा बयान वकपत्र गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने लिखतहरु दाखिल गराउने समेत शुरु अदालतलाई भए सरहका सबै अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ ।