१५. खारेजी

१५. खारेजी

(१) मुलुकी ऐन (अदल) को २५ नं. खारेज गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निकालिएका आदेशसँग बाझिने जति नेपाल कानून खारेज भएको वा अवस्थानुसार सोसँग मिल्ने गरी संशोधन गरिएको मानिनेछ ।