हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९

लालमोहर मिति        प्रकाशन मिति
२०१९।१०।२२            २०१९।१०।२३
संशोधन गर्ने ऐन                   लालमोहर प्रकाशन मिति
१. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१             २०३१।४।१८
२. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३              २०४३।७।२४
३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३             २०४३।७।२४
४. हातहतियार खरखजाना (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८            २०४८।७।११
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                            २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
६. हातहतियार खरखजाना (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४                     २०६४।९।२२
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६            २०६६।१०।७
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                  २०७२।११।१३
९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४                 २०७४।६।३०

२०१९ सालको ऐन नं. ४५

हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना :नेपालको सुरक्षा एवं शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नको निमित्त हतियार खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।