राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                        २०६८।१०।६।६

संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२।१०।१२
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ संवत्२०६८ को ऐन नं. १४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभालेयो ऐन बनाएको छ ।