८. कुनै निश्चित ठाउँमा हातहतियार, खरखजाना राख्न मनाही

८. कुनै निश्चित ठाउँमा हातहतियार, खरखजाना राख्न मनाही

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको ठाउँमा तोकिएको कुनै किसिमको हातहतियार वा खरखजाना कुनै व्यक्तिले पनि राख्न नपाउने गर्न सक्नेछ ।