१६. हातहतियार, खरखजाना पदार्थ जफत गर्ने अधिकार

१६. हातहतियार, खरखजाना पदार्थ जफत गर्ने अधिकार

कुनै व्यक्तिले हातहतियारखरखजाना सम्बन्धी कसूर गरेको सावित भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले निजसँग भएको कसूरसँग सम्बन्धित सबै वा कुनै हातहतियार वा त्यसको खरखजाना वा त्यसको सम्बन्धमा प्रयोग भएको सवारी, जन्तु, बाकस वा थैली जफत गरी नेपाल सरकार लाग्ने गर्न सक्नेछ ।