१८. कसूरको सम्बन्धमा सूचना दिनुपर्ने

१८. कसूरको सम्बन्धमा सूचना दिनुपर्ने

यो ऐनले सजाय हुने कसूर गरेको काम कुरा थाहापाउने प्रत्येक व्यक्तिले मनासिव माफिकको समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोकार्यालयमा वा प्रहरी कार्यालयमा उक्त कुराको सूचना दिनुपर्छ ।