५.राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को गठनः

५.राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को गठनः

(१) निर्देशक समितिलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिने प्रायोजनको लागि एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद् रहनेछ ।
(२) परिषद्को गठन देहाय बामोजिम हुनेछ ः–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) “प्रतिनिधि सभा” को प्रमुख विपक्षी दलको नेता – उपाध्यक्ष
(ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरु – सदस्य
(घ) पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु – सदस्य

(ङ) “प्रतिनिधि सभा” मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुखहरु – सदस्य

(च) भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट “प्रतिनिधि सभा” मा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद  सदस्यहरुमध्ये समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाटप्रतिनिधित्व हुने गरी परार्मश परिषद्बाटमनोनीत चौधजना – सदस्य

(छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत – सदस्य
(ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य
(झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(ञ) प्रधानसेनापति, नेपालीसेना – सदस्य
(ट) नेपाल राष्ट्र बंैकको गर्भनर – सदस्य
(ठ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरु – सदस्य
(ड) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी – सदस्य
(ढ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीबल, नेपाल – सदस्य
(ण) विश्वविधालय, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज वा निजी क्षेत्रकाविज्ञमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना – सदस्य
(त) सचिव – सदस्य सचिव
(३) परिषद्को वैठक कम्तीमा छ महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समयर स्थानमा बस्नेछ ।
(४)परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै बिज्ञ वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(५) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निधारण गरे बमोजिमहुनेछ ।