१७. मूल नियमावलीको नियम ४९ मा संशोधन

१७. मूल नियमावलीको नियम ४९ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ४९ को ः–
(१) खण्ड (क) को शुरुमा “जिल्ला विकास समिति कोष र सो बाट प्रवाह भएको रकमको” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(२) खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थपिएको छ ः “(ज) लेखा समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने ।”