१६. प्रशासनिक खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउने

१६. प्रशासनिक खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउने

नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्चको लागि आवश्यक रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनेछ ।