Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१८. प्राधिकरणको संगठनिक संरचना र दरबन्दी

प्राधिकरणका कर्मचारीकोदरबन्दी र कार्य बिवरण निर्देशक समितिबाट स्वीकृत सांगठनिक संरचना र बजेटको परिधिभित्र रही कार्यकारी समितिले तोके बामोजिम हुनेछ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.