५. राष्ट्रिय निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार :

५. राष्ट्रिय निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार :

नेपाल सरकारले नेपाल………….का विभिन्न वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरू र अन्य संगठनहरूलाई तिनीहरूको कार्य तथा गतिविधिका सम्बन्धमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी समय समयमा आवश्यक देखेका निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठनहरूको कर्तव्य हुनेछ ।