Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२१. निर्देशन दिन सक्ने

(१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम कर्तव्यतथा अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै सार्वजनिक निकाय वा राष्ट्रसेवकलाई आवश्यकनिर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.