Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२२. कारबाहीको लागि लेखी पठाउने

(१) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणलेदिएको निर्देशन कुनै राष्ट्रसेवकले पालना नगरेमा निजले आफ्नो सेवा, शर्त सम्बन्धीप्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेको मानिनेछ ।
(२) प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई प्राधिकरणले कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमेजिम कुनै निकायको प्रमुख वा राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीको लागि लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजलाई एक महिनाभित्र कारबाही गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रत्यायोजित अधिकार बामोजिम कुनै राष्ट्रसेवकले काम नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित फाइल झिकाउन तथा सम्बद्ध ब्यक्तिलाई समेत बुझ्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बामोजिम जाँचबुझगर्दा कुनै राष्ट्रसेवकले गैरकानूनी कामकारबाही गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखीपठाउनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.