राहदानी ऐन, २०२४

राहदानी ऐन, २०२४

लालमोहर र प्रकाशित मिति  २०२४।६।११

संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७

२. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।०६।१४

३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।६।३०

 

२०२४ सालको ऐन नं. २१

राहदानी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः विदेश यात्रामा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।