परिच्छेद–२ निर्वाचन प्रणाली

परिच्छेद–२ निर्वाचन प्रणाली

३. निर्वाचन प्रणालीः प्रतिनिधि सभाको दुई सय पचहत्तर सदस्य सङ्ख्याको लागि देहायको निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछः–

(क) एकसय पैसठ्ठी सदस्य सङ्ख्याको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली,

(ख) एकसय दश सदस्य सङ्ख्याको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।

४. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीः पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत
एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछ ।

५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक
निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाकोसदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् ।