१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “राहदानी ऐन, २०२४” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल  भर लागू हुनेछ र जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकहरूलाई लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।