१९. मूल नियमावलीको नियम ५२ मा संशोधन

१९. मूल नियमावलीको नियम ५२ मा संशोधन

(१) मूल नियमावलीको नियम ५२ को
उपनियम (२) को,–
(१) खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ ः–
“(क) गाउ“ विकास समितिको हकमा एक पटकमा पच्चीस हजार रुपैया“सम्म र अन्य स्थानीय निकायको हकमा एक लाख रुपैया“सम्म सोझै बजारबाट,”
(२) खण्ड (ख) झिकिएको छ ।
(३) खण्ड (ग) मा रहेका “दुईलाख रुपैया“सम्म” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दशलाख रुपैया“सम्म” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) खण्ड (घ) मा रहेका “दुई लाख रुपैया“भन्दा माथि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दशलाख रुपैया“भन्दा माथि” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।