आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०१७।११।६

संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९         २०१९।१२।३०
२. आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३०                                 २०३०।१२।११
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                २०४८।२।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६              २०६६।१०।७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                         २०७२।११।१३

२०१७ सालको ऐन नं. २८

………….

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न समाजको दैनिक चलन, व्यवहार र आहारको लागि चाहिने खाद्यान्न, माल सामानको वितरण, बिक्री र व्यापारमा समय समयमा आवश्यकतानुसार कडा नियन्त्रण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराजबाट  नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।