१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :

(१) यस ऐनको नाम “आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल ……………. भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।