खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६३।८।८
संशोधन गर्ने ऐन
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                         २०७२।११।१३
२०६३ सालको ऐन न. २९

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना ः खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसुल निर्धारण गरी मनासिब मूल्यमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।