५. उद्योग र प्रेरणा बारे :

५. उद्योग र प्रेरणा बारे :

दफा ३ बमोजिम गरिएको आदेशको उल्लंघन गर्न प्रयत्न गरेमा वा सो गर्न दुरुत्साहन गरेमा सो आदेश उल्लंघन गरेको मानिनेछ ।