परिच्छेद–४ आयोगको कोष तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ आयोगको कोष तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२०. आयोगको कोष ः (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र त्यस्तो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग बापत प्राप्त रकम,
तर विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संंस्थाबाट ऋण वा सहयोग लिनुअघि आयोगले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(ग) दफा १६ बमोजिम आयोगले लगाएको शुल्क बापत प्राप्त रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम नेपालको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. लेखा र लेखापरीक्षण ः (१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) आयोगले तोकिए बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(३) आयोगको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत आयोगको लेखा तथा तत्सम्बन्धी कागजात जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।