अनुसूची (दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची (दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

शपथ

म………………………………ईश्वरलाई साक्षी राखी÷सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि आयोगको अध्यक्ष÷सदस्यको हैसियतले मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालन कसैको डर, त्रास, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी निष्पक्ष तथा इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा प्रचलित कानूनको पालनाको सिलसिलामा बाहेक कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पनि माध्यमबाट आपूm पदमा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

मिति ः–
दस्तखत ः………………….