६. झुट्ठा बयान दिएमा सजाय :

६. झुट्ठा बयान दिएमा सजाय :

कसैले देहायको कसूर गरेमा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ :–
(क) कसैलाई दफा ३ बमोजिम कुनै कुराको बयान या खबर गर्ने आदेश भएकोमा जानी जानी वा जान्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण भैकन पनि झुट्ठा कुराको बयान, बकपत्र वा खबर दिएमा, वा
(ख) यो आदेश बमोजिम राख्नु पर्ने कुनै वही हिसाबको कागज, खाता, श्रेस्ताका तमसुक, कबुलियत, हिसाब वा अरु कागजात राख्दा झुट्ठा वा फरेब गरेको देखिएमा ।