७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी :

७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी :

(१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाई र किनारा गर्ने अधिकार जल्ला अदालतलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाई गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।