भाग २ – तोकिएको दिन

भाग २ – तोकिएको दिन

२. तोकिएको दिनः–

यस संविधानको धारा ७३ र धारा ७५ तुरुन्त र अरू उपबन्धहरू श्री ५बाट शाही घोषणाद्वारा निधो गरिबक्सेको दिनदेखी लागू हुनेछ र त्यसरी निधो गरिबक्सेकोदिनलाई यो संविधानमा उल्लेख भएको “तोकिएको दिन” मानिनेछ ।