१०. जाहेरवालाले कमिशन पाउने :

१०. जाहेरवालाले कमिशन पाउने :

यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारबाट निकालिएको आदेश बर्खिलाप गरेकोमा उजूर परी दोषी सावित भई अन्तिम ठहर फैसला भएमा बिगो जफत भएकोमा बिगोको र जफत नभएकोमा असूल भएको दण्डको सयकडा २५ पच्चीस जाहेरवालाले कमिशन पाउनेछ ।