२५. मूल नियमावलीको नियम ५७ मा संशोधन

२५. मूल नियमावलीको नियम ५७ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ५७ को
उपनियम (१) को,–
(१) खण्ड (क) मा रहेका “पचास हजार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एकलाख” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(२) खण्ड (ख) झिकिएको छ ।
(३) खण्ड (ग) मा रहेका “पा“चलाख रुपैया“भन्दा बढी पच्चीस लाख” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एक लाख रुपैया“भन्दा बढी दशलाख” भन्ने                                शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएको छ ः–
“(घ) दश लाख रुपैया“ भन्दा बढी जति सुकै रकमको काम वोलपत्र वा घटाघटबाट”