सडक बोर्ड ऐन, २०५८

सडक बोर्ड ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५९।३।२४
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                    २०६६।१०।७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                 २०७२।११।१३

३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                    २०७५।११।१९

२०५९ सालको ऐन नं. २९
…………….
सडक बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सडकको मर्मत सम्भार गराउने, सडकको मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनीकरण गर्ने तथा सडकको मर्मत सम्भार कार्यलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।