राज्य रजौटा ऐन, २०१७

राज्य रजौटा ऐन, २०१७

प्रमाणीकरण र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०१७।१२।२७
संशोधन गर्ने ऐनः
१. राज्य रजौटा (संशोधन) ऐन, २०१९                  २०१९।१२।३०
२. केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९               २०१९।१२।३०
३. राज्य रजौटा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४              २०२४।६।११
४. राज्य रजौटा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४४                  २०४४।६।९
५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६             २०६६।१०।७

२०१७ सालको ऐन नं. ३२ २०१७ सालको ऐन नं. ३२

राज्य र राजा रजौटाका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : ५ बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहबाट बाँधिबक्सेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ पारी विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनताकाबीच सुसम्बन्ध कायम राख्न राज्य र राजा
रजौटाका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।