परिच्छेद–३ कार्यकारी समितिको गठन तथा बैठक सम्बन्धी

परिच्छेद–३ कार्यकारी समितिको गठन तथा बैठक सम्बन्धी

८. कार्यकारी समितिको गठनः (१) यस ऐन बमोजिम बोर्डले गर्ने काम कारबाही सुचारु रुपले गर्नको लागि एक कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ ।
(२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, सडक विभाग – सदस्य
(च) ……………………………….
(छ) प्रतिनिधि, नगरपालिका संघ – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(झ) प्रतिनिधि, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन – सदस्य
(ञ) यातायात व्यवसायसंग सम्बन्धित संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(ट) उपभोक्ता सम्बन्धी संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी
बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(ठ) सडक यातायात क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेका
व्यक्तिहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन गरेको एकजना – सदस्य
(ड) व्यावसायिक कृषकहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनयन
गरेको एकजना – सदस्य
(३) समितिका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) समितिले सडक वा यातायात सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको कुनै विशेषज्ञ र सडक सम्बन्धी निकायको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(६) समितिको अधयक्ष र सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछ ।
९. सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाः समितिमा मनोनीत सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ ः–
(क) निजले मनोनयन गर्ने निकाय समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि सामप्त भएमा,
(ग) निज साहूको दामासाहीमा परेमा,
(घ) निज कुनै फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
(ङ) बिना सूचना उचित र पर्याप्त कारण नभई निज लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
१०. रिक्त स्थानको पूर्तिः समितिको मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि निज पहिले जुन तरिकाले मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट मनोनयन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गरिनेछ ।
११. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका कम्तीमा एक तिहाई सदस्यले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा समितिको अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको सचिवले समितिको बैठकमा छलफल हुने विषयको सूची बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(७) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(८) समितिको निर्णय समितिको सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१२. समितिको बैठकमा भाग लिन नपाउनेः समितिको कुनै सदस्य समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै विषयसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न रहेमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन ।
१३. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।