दूरसञ्चार ऐन, २०५३

दूरसञ्चार ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५३।९।१७
संशोधन गर्ने ऐन
१. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७                                     २०५७।१०।१८
२. आयकर ऐन, २०५८                                               २०५८।१२।१९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                     २०६६।१०।७

४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       २०७५।११।१९

२०५३ सालको ऐन नं. १८
…………..

दूरसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।