परिच्छेद – ४ नेपाल सरकारको विशेषाधिकार

परिच्छेद – ४ नेपाल सरकारको विशेषाधिकार

१८. नेपाल सरकार आफैले दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न, गराउन सक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार आफैंले दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न, गराउन सक्नेछ ।
१९. नेपाल सरकारको विशेषाधिकारः (१) संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान प्रदानमा रोक लगाउनु पर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदान प्रदान गर्ने प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा नेपाल सरकारले देहायका काम गर्न सक्नेछः–
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, संचालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली अस्थायी तवरमा आफ्नो कब्जामा लिने,
(ख) कुनै खास किसिमको विषय, व्यक्ति वा समुदायसंग सम्बन्धित खबर टेप गर्न, त्यस्तो खबर पठाउने व्यक्ति पहिल्याउन वा त्यस्तो खबरको प्रसारण रोक्न आदेश दिने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएको दूरसञ्चार लाइन र दूरसांर प्रणाली सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुलाई फिर्ता दिनेछ ।
२०. निर्देशन दिने अधिकारः नेपाल सरकारले देशको संचार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।