निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५५।११।२७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                    प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                   २०६६।१०।७

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                    २०७५।११।१९

 

२०५५ सालको ऐन नं. २५
……………..

निर्माण व्यवसायको व्यवस्थापन र विस्तार गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सार्वजनिक निर्माण कार्यमा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्न निर्माण व्यवसायीहरुको प्रवद्र्धन तथा विकास गरी निर्माण व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।