२८. मूल नियमावलीको नियम ६२ मा संशोधन

२८. मूल नियमावलीको नियम ६२ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ६२ मा रहेको
“कर कार्यालय” भन्ने शब्दको सट्टा “आन्तरिक राजस्व कार्यालय” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्  |