विमा ऐन, २०४९

विमा ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४९।९।२
संशोधन गर्ने ऐन
१. विमा (पहिलो संशोधन) ऐन,२०५२               २०५२।९।२०
२. विमा (दोस्रो संशोधन) ऐन,२०५८                 २०५८।१०।१०
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३              २०६३।७।१७
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६               २०६६।१०।७
५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२       २०७२।६।१४
६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२               २०७२।११।१३
२०४९ सालको ऐन नं. ४२
…………
विमा व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : विमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि विमा समितिकोस्थापना गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।