परिच्छेद – ६ कोष र लेखा परिक्षण

परिच्छेद – ६ कोष र लेखा परिक्षण

३४. समितिको कोषः– समितिको एउटा छुटै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम
(ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) बीमक, विमा अभिकर्ता वा सर्भेयरको नाम दर्ता नवीकरण दस्तूर आदिबाट प्राप्तरकम,
(घ) सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
३४क. समितिको खर्च कोषबाट व्यहोरिनेः समितिको तर्पmबाट गरिने संपूर्ण खर्चहरु दफा  ३४ बमोजिमको समितिको कोषमा जम्मा रहेको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।
३५. लेखा र लेखा परिक्षणः
(१) समितिले आफ्नो आर्थिक कारोबारको हिसाब, किताबको लेखा दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो लेखामा अन्य कुराको अतिरिक्त समितिको काम कारवाहीको बास्तविक स्थिति स्पष्ट हुने गरी आर्थिक कारोबार, प्रत्येक आम्दानी खर्चको विवरण, मालसामानहरुको खरिद, बिक्री र समितिको जायजेथा तथा दायित्वको बिस्तृत विवरण खोलिएको हुनु पर्नेछ ।
(२) समितिको लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको हिसाब किताब संबन्धी कागजात र अरु नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न, जँचाउन सक्नेछ ।