परिच्छेद – २ परिषद्को स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद – २ परिषद्को स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार

३. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना ः इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई प्रभावकारी वनाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न तथा इन्जिनियरहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना गरिएकोछ ।
४. परिषद् स्वशासित संस्था हुने ः (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नोे छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफनोे नामबाट नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
५. परिषद्को गठन ः (१) दफा ३ बमाजिम स्थापना भएको परिषद्मा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छन् ः–
(क) इन्जिनियरिङ बिषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा
पन्ध्र्र वर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरु
मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत इन्जिनियर – अध्यक्ष
(ख) इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा
दश वर्ष इन्जिनियरिङ्ग व्यवसायमा अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरु
मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत इन्जिनियर – उपाध्यक्ष
(ग) इन्जिनियरिङ व्यवसायमा संलग्न इन्जिनियरहरु
मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत पाँचजना इन्जिनियरहरु – सदस्य
(घ) अध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन – सदस्य
(ङ) नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले निर्वाचन गरी
पठाएका पाँचजना इन्जिनियरहरु – सदस्य
(च) इन्जिनियरिङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरु मध्ये
नेपाल सरकारबाट मनोनीत क्याम्पस प्रमुख एकजना – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि, इन्जिनियरिङ, अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन
विश्वविद्यालय – सदस्य
(ज) परिषद्बाट मनोनीत दुईजना इन्जिनियर – सदस्य
(झ) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम सदस्यहरुको मनोनयन तथा निर्वाचन गर्दा इन्जिनियरिङ व्यवसायका विषयगत आधारमा छुट्टा छुट्टै विषयबाट गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमका सदस्यहरुको निर्वाचन नभएसम्मको लागि नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनले मनोनयन गरी पठाएका इन्जिनियरहरु परिषद्का सदस्य हुने छन् ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा इन्जिनियरहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।
(५) परिषद्ले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
६. सदस्यको पदावधि ः (१) परिषद्मा मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । पदावधि समाप्त भएका सदस्यहरु यस ऐनमा लेखिएका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही पुनः मनोनयन हुन वा निर्वाचित हुन सक्ने छन् ।
(२) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो रिक्त हुन आएको सदस्यको पद बाँकी अवधिको लागि अर्को सदस्यको मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्न सकिनेछ ।
७. सदस्यको निमित्त अयोग्यता ः देहायका कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्य पदमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने छैनः–
(क) गैर नेपाल नागरिक,
(ख) दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको,
(ग) साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको, र
(ङ) मगज बिग्रेको ।
८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था ः देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता समाप्त भएको
मानिनेछ ः–
(क) दफा ७ बमोजिम अयोग्य भएमा,
(ख) सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(ग) परिषदलाई कारण सहितको पूर्व सूचना नदिई लगातार तीन पटकसम्म परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा,
(घ) मृत्यु भएमा ।
९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोेजिम हुनेछ ः–
(क) इन्जिनियरिङ व्यवसाय सूचारु रुपबाट संचालन गर्नको लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
(ख) इन्जिनियरिङ शिक्षा दिने शिक्षण संस्था र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गरेका प्रमाणपत्र तथा उपाधिहरुलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने,
(ग) इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र निर्धारित योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिको नाम तोकिए बमोजिम परिषद्मा दर्ता गर्ने,
(घ) दर्तावाला इन्जिनियरले तोकिए बमोजिमको व्यवसायिक आचार संहिताको उल्लंघन गरेमा वा पालना नगरेमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो इन्जिनियरको नाम परिषद्बाट हटाउने ।
१०. परिषद्को बैठक र निर्णय ः (१) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षमा चार पटक बस्नेछ । तर अध्यक्षले चाहेमा सो भन्दा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ ।
(२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मतदिन सक्नेछ ।
(६) परिषद्को निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।