अनुसूची–३ (दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) शपथको ढाँचा

अनुसूची–३ (दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) शपथको ढाँचा

म (सम्बन्धित सदस्यको पूरा नाम) ……………………………. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमान्दारीका साथ गर्नेछु ।

मिति:–                                                                      दस्तखत:–
नाम, थर:–