अनुसूची – शपथ

अनुसूची – शपथ

अनुसूची

(दफा ५१ संग सम्बन्धित)

शपथ

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ प्रति निष्ठावान् रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारी साथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । म ……………..ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लिन्छु ।

मितिः–

हस्ताक्षर ……………..