झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८

झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२८।६।६ संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न तथा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हितको लागि मोर, सुनसरी र झापा जिल्लाहरुको जंगल फडानी भएको झोरा क्षेत्रको जग्गाको समयोचित व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पन्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।