३. प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन

३. प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन

नेपाल ………. भित्र प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।