भाग ६ – न्यायपालिका

भाग ६ – न्यायपालिका

५७. सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूः–

(१) प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी तथा उपयुक्तसर्वोच्च अदालतका साक्षी बक्सेको न्यायाधीशको राय समेत बुझी श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशसंगपरामर्श गरी र उपयुक्त सम्झी बक्सेकोे सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको रायसमेत बुझी बक्सी श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा गरिबक्सनेछ ।

(३) उपधारा (४) कोे अधिनमा रही प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतकाअन्य न्यायाधीश आफ्नो पदावधि पूर्ण नभएसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।

(४) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश–

(क) श्री ५ का समक्ष समावेदन पेश गरी आफ्नो पदबाट राजीनामागर्नसक्नेछ ।

(ख) खराब आचरण वा अयोग्यताले गर्दा आफ्नो पदको कर्तव्यपालन गर्न असमर्थ छ भन्ने कुरा श्री ५ बाट नियुक्त आयोगलेठहर रिपोर्ट पेश गरेमा श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकलेनिजलाई पदबाट हटाउन सकिबक्सनेछ ।तर– आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्चअदालतका न्यायाधीशलाई आयोगमा आफ्नो सफाईको निमित्तपूरा मौका दिनबाट बंचित गरिने छैन ।

(५) उपधारा (४) को खण्ड (ख) अनुसार गठीत आयोगलाई बयान लिने, साक्षीप्रमाण बुझ्ने तथा आफ्नो आयोगको अवहेलनाको लागि सजाय गर्ने समेत सबै किसिमकोअधिकार हुनेछ ।

(६) प्रधान न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशले पाउन पर्ने पारिश्रमिक, पदावधि तथानोकरीका अन्य शर्त कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ, त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाटतोकिबक्से बमोजिम हुनेछ, प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशआफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पदावधि र पारिश्रमिक सम्बन्धी शर्तबदलिने छैन र सो पारिश्रमिक संचित कोष प्रति व्ययभार हुनेछ ।

(७) उपधारा (१) र (६) सर्वाेच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई तथा उपधारा (२) र (६) सर्वाेच्च अदालतका स्थायी वा अतिरिक्तन्यायाधीशलाई समेत लागू हुनेछ ।

५८. सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाहरू झिकाउनेः– मातहतको अड्डा अदातलमा परिरहेको कुनैमुद्दा मामिलामा संविधानका व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ र मुद्दाकिनारा लगाउनालाई त्यसको निर्णय आवश्यक छ भनी सर्वाेच्च अदालतलाई लागेमा सर्वाेच्च अदालतले त्यो मुद्दा मामिला झिकाई–

(क) मुद्दा समेत किनारा लगाउन सक्तछ वा

(ख) उक्त कानूनी प्रश्नको निर्णय गरी सो निर्णयको नक्कल साथ राखी झिकाईआएको अड्डा अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्छ । मातहतको सो अड्डाअदालतले किनारा लगाउन बांकी मुद्दा फिर्ता आएपछि सो कानूनी निर्णयसंगसामन्जस्य राखी मुद्दा किनारा लगाउने कारवाई गर्नेछ।