भाग ८ – हिसाव जाँच

भाग ८ – हिसाव जाँच

६१. महालेखा परीक्षकः–

(१) श्री ५ बाट एक महालेखा परीक्षक नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तथा पदावधि ऐनद्वारानियमित हुनेछन् । त्यसको अभावमा श्री ५ बाट बक्सेको नियमावलीद्वारा नियमित हुनेछ ।

(३) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्तग्राह्य हुनेछैन ।

(४) महालेखा परीक्षक पदमा रहुन्ज्यालसम्म निजको पारिश्रमिक निजलाई मर्कापर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन र संचित कोष प्रति व्ययभार हुनेछ ।

(५) सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकालेबाहेक महालेखा परीक्षकलाई निजको पदावधि खतम नहँुदै निज सो पदबाट हटाइने छैन ।

६२. हिसाब जाँच र रिपोर्टः –

(१) मन्त्रि(मण्डल, महासभाको सचिव, प्रतिनिधि सभाकोसचिव, सर्वाेच्च अदालत, लोक सेवा आयोग समेतको अफिस लगायत सरकारी सबैविभाग तथा अड्डा अदालतको स्याहास्रेस्ता हिसाव श्री ५ को स्वीकृतिबाट बनेको ढाँचार तरिकामा महालेखा परीक्षकले निर्धारण गरे अनुसार राखिनेछ र महालेखा परीक्षकबाटजाँचिने छ । महालेखा परीक्षक र निजका सहायकहरूलाई यस्तो हरहिसाव सम्बन्धी सबैकागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

(२) महालेखा परीक्षकले ऐन बमोजिम हिसावसँग सम्बन्धित यस्तै अरू कामगर्नेछ र यस्तोमा चाहिने अधिकार समेत प्रयोग गर्नेछ ।

(३) यस धारा बमोजिम आफूले गरेको कामको वार्षिक रिपोर्ट महालेखा परीक्षकलेश्री ५मा चढाउने छ र मौसूफबाट यस्ता रिपोर्टहरू संसदका समक्ष राख्न लगाइबक्नेछ ।