प्रहरी ऐन, २०१२

प्रहरी ऐन, २०१२

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०१२।६।३१
संशोधन गर्ने ऐनः
१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन,                                                 २०२० २०२०।११।१६
२. प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन,                                                                                      २०२९ २०२९।६।५
३. प्रहरी  (दोस्रो संशोधन) ऐन,                                                                                       २०३१ २०३१।७।५
४. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन,                                                                                        २०३५ २०३५।५।२१
५. प्रहरी (चौथो संशोधन) ऐन,                                                                                       २०४२ २०४२।४।२४
६. प्रहरी (पाँचौ संशोधन) ऐन,                                                                                       २०४८ २०४८।८।४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने
ऐन,                                                                                                                            २०६६/२०६६।१०।७
८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,                                                                          २०७२ २०७२।६।१४
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,                                                                            २०७२ २०७२।११।१३
२०१२ सालको ऐन नं. ८
नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन र व्यवस्था गर्ने बारे र प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य
निर्धारित गर्ने बारेको ऐन
नेपाल भरमुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता
लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५
महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।